Champions League 09-10

Số đội tham dự:76 Bắt đầu:30/06/2009 Kết thúc:20/05/2010