Kienlong Bank Kiên Giang

Kienlong Bank Kiên Giang

Huấn luyện viên trưởng: Lại Hồng Vân
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập
Sân nhà Kiên Giang Sức chứa 8.000
Chủ tịch Lê Minh Hoàng
Địa chỉ
Tel/Fax
Website